Nikon Nikon
NL - FR
I AM
THE RULES


WEDSTRIJDREGLEMENT  « I AM Nikon Film Festival »
Van 24/04/2013 tot en met 29/09/2013


ARTIKEL 1: ORGANISATOR, DATA EN THEMA VAN DE WEDSTRIJD

NIKON Belux, filiaal van NIKON France S.A.S., met een kapitaal van 3 820 000 euro en met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 50 (hierna de 'organisator' genaamd), ingeschreven in het RPR van Nijvel onder het nummer BE 872617146, organiseert van 24/04/13 tot 29/09/2013 om 23.59 uur een wedstrijd inzake het maken van HD-filmpjes genaamd "I AM Nikon FILM FESTIVAL", via de website www.nikonfilmfestival.be en bekendgemaakt via de voornaamste sociale netwerksites.

 

ARTIKEL 2: VOORWERP EN INSCHRIJVING

2.1 De deelnemers aan de wedstrijd aanvaarden uitdrukkelijk en zonder voorbehoud onderhavig reglement en al zijn bepalingen, de deontologische regels die van kracht zijn op het internet (netiquette, handvest van goed gedrag, enz.), alsook de toepasselijke wetten en reglementen in België. Elk geschil over de interpretatie zal soeverein en zonder mogelijkheid tot beroep beslecht worden door de organisator.

2.2 Deze wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon die gevestigd is in een land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte. Elkeen die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft deelgenomen aan de uitwerking van de wedstrijd, alsook de familieleden van deze personen, zijn van deelname uitgesloten. Het betreft hier in het bijzonder het personeel van NIKON, van Brainlane, van H+K  Strategies en alle andere partners van NIKON die bij deze actie betrokken zijn.

Minderjarigen kunnen slechts deelnemen aan de wedstrijd met de toestemming van hun ouders. De organisator kan deze toestemming controleren vóór de toekenning van de prijs. De organisator behoudt zich het recht voor elke account te verwijderen waarvan de houder minderjarig is of de nodige stukken ter staving niet binnen de gestelde termijn kan voorleggen.

2.3 De deelnemers dienen zich op de website www.nikonfilmfestival.be in te schrijven. Inschrijven is permanent mogelijk gedurende de volledige duur van de wedstrijd. Als inschrijvingstijdstip geldt het tijdstip van de registratie van de inschrijving op de server van de website die wordt gehost bij een door de organisator gekozen dienstverlener. De films dienen te worden geüpload via de site www.nikonfilmfestival.be.

Geen enkele andere vorm van deelname (bijvoorbeeld per post) zal in aanmerking worden genomen.

2.4 De deelnemer weet en aanvaardt dat de gegevens die hij vermeldt op het inschrijvingsformulier als identiteitsbewijs gelden. De deelnemer is gebonden zodra de informatie die hij heeft ingevoerd bevestigd is. De organisator behoudt zich het recht voor de correctheid van de door de deelnemer verstrekte gegevens te controleren.

De deelnemer verbindt zich ertoe het tot zijner beschikking gestelde inschrijvingsformulier te goeder trouw in te vullen en de organisator de juiste gegevens te verstrekken. De deelnemer dient alle velden in te vullen, behalve de velden die als vrijblijvend zijn aangeduid.

De deelname aan de wedstrijd is nietig indien ze onjuist, onvolledig of vervalst is, of indien ze indruist tegen onderhavig reglement.

 

ARTIKEL 3: DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

3.1 Elke deelnemer wordt geïdentificeerd op basis van zijn naam, voornaam, volledig adres en geboortedatum. Elke deelnemer mag slechts een (1) filmpje uploaden met een duurtijd van 30 tot 200 seconden en in elektronisch formaat. De filmpjes dienen minimum in HD te zijn opgenomen, en via montage of elke andere vorm van postproductie bewerkt te zijn. Alle filmpjes die niet beantwoorden aan deze voorwaarden zullen uitgesloten worden.

De ingezonden filmpjes mogen nog niet gebruikt zijn voor enige andere promotie of wedstrijd, noch vertoond zijn aan het grote publiek via eender welk kanaal.

De firma BRAINLANE, in hoedanigheid van moderator van de site, kan de deelnemende inzendingen weigeren , indien ze niet aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldoen.

De deelnemer verklaart dat het ingezonden filmpje origineel is en nog niet werd uitgezonden, en dat hij de enige houder is van de intellectuele eigendomsrechten van het filmpje. In dat opzicht zal de deelnemer de goedkeuring inwinnen van elke derde die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft deelgenomen aan de opname en / of die meent zich te kunnen beroepen op enig recht jegens de deelnemer, en de deelnemer zal alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten te zijner laste nemen.

In het algemeen vrijwaart de deelnemer de organisator van onderhavige wedstrijd van elk verhaal, elke vordering of elke klacht die enige derde om eender welke reden zou kunnen formuleren in het kader van de in onderhavig reglement overgedragen rechten, en meer in het algemeen, in het kader van elke vrijwaring en verbintenis die stoelt op onderhavige overeenkomst. NIKON BeLux behoudt zich het recht voor om bij de toepassing van onderhavig artikel over te gaan tot eender welke vorm van controle.

3.2 De deelnemer onthoudt zich van enige vorm van deelname of poging tot deelname die niet strikt in overeenstemming is met de principes van de wedstrijd en onderhavig reglement.

3.3 De organisator behoudt zich het recht voor elke deelnemer uit te sluiten die de werking van de wedstrijd of de website stoort of die de officiële regels van de wedstrijd schendt. De organisator behoudt zich eveneens het recht voor iedereen te vervolgen die fraude probeert te plegen of die de goede werking van deze wedstrijd probeert te verstoren.

3.4 De organisator behoudt zich het recht voor de naleving van onderhavig artikel of van het volledige reglement te controleren, met name om elke deelnemer uit te sluiten die zich schuldig maakt aan misbruik of die fraude poogt te plegen, zonder dat de organisator daarom systematisch alle ontvangen inschrijvingsformulieren dient te controleren, maar zich wel kan beperken tot de controle van de formulieren van de mogelijke winnaars.

3.5 De organisator behoudt zich het recht voor onderhavige wedstrijd om redenen buiten zijn wil om te verlengen, te verkorten, te wijzigen of te annuleren. Indien om eender welke reden deze wedstrijd niet plaatsvindt zoals gepland, bijvoorbeeld wegens een informaticavirus, een bug, een tussenkomst, een ongeoorloofde toegang van buitenaf tot het informaticasysteem, fraude, met inbegrip van het gebruik van een robot die het aantal inschrijvingen vermenigvuldigt, of wegens een technische storing of eender welke andere reden waarop de organisator geen vat heeft en die het beheer, de veiligheid, de billijkheid en het goede verloop van de wedstrijd vervalst of in het gedrang brengt, behoudt de organisator zich het discretionaire recht voor de wedstrijd te annuleren, te wijzigen of op te schorten of nog, de wedstrijd onverwijld stop te zetten, zonder dat de deelnemers de organisator hiervoor aansprakelijk kunnen stellen.

3.6 De organisator kan beslissen de wedstrijd te annuleren indien kennelijk blijkt dat fraude werd gepleegd in eender welke vorm, met name in elektronische vorm in het kader van de deelname aan de wedstrijd of de identificatie van de winnaars.

3.7 Hoe dan ook verbindt de deelnemer zich er door zijn deelname toe dat het op de website geüploade filmpje inhoudelijk in overeenstemming is met de volledige van kracht zijnde wetgeving, en met name:

 • de openbare orde niet verstoort en niet tegen de goede zeden indruist;
 • de intellectuele eigendomsrechten van derden niet schendt;
 • de reputatie, het privéleven en het imago van derden niet schaadt;
 • niet denigrerend of lasterlijk is;
 • niet van pedofiele aard is;
 • de zeden van minderjarigen niet schaadt;
 • niet van pornografische aard is;
 • de veiligheid of de integriteit van een staat of grondgebied niet in het gedrang brengt;
 • niet aanzet tot discriminatie, op basis van geslacht, godsdienst, nationaliteit, invaliditeit, seksuele geaardheid, leeftijd of politieke overtuiging;
 • niet aanzet tot misdaad, haat, geweld, zelfmoord of racisme;
 • niet aanzet tot het plegen van een misdaad, een misdrijf of een terroristische daad;
 • geen vermelding bevat van gedeponeerde merken.

Bovenstaande lijst is niet exhaustief.

De organisator behoudt zich het recht voor om zonder een reden op te geven de filmpjes en boodschappen die volgens de organisator onder bovenstaande punten vallen niet te vertonen op de website.

 

ARTIKEL 4: BEWIJS

Er wordt overeengekomen dat de gegevens die opgenomen zijn in de informaticasystemen van de organisator bewijskrachtig zijn voor wat betreft de verbinding en de gegevens die elektronisch verwerkt zijn in het kader van de wedstrijd van de organisator.

 

ARTIKEL 5: WINST EN AANDUIDING DER LAUREATEN

Drie prijzen worden uitgereikt: een juryprijs en een publieksprijs en een scholenprijs.

5.1 Juryprijs

De jury telt vijf (5) leden:

 • Gust Van den Berghe, Regisseur
 • Frédéric Fonteyne, Regisseur
 • Céline Masset, vertegenwoordiger van het Kortfilmfestival van Brussel
 • Juliette Duret, vertegenwoordiger van Bozar
 • Valérie Pierre, Country Manager Nikon en voorzitter van de jury


De jury zal zijn beslissing voornamelijk baseren op volgende criteria:

 • de kwaliteit van het scenario, de fotografie en de regie
 • de technische kwaliteit.


De jury delibereert bij meerderheid. Bij staking der stemmen telt de stem van de voorzitter van de jury dubbel.

De deelnemers zijn ervan op de hoogte dat de jury niet verplicht is een laureaat aan te duiden indien de kwaliteit van de door de deelnemers ingezonden filmpjes als onvoldoende wordt beschouwd.

De winnaar van de juryprijs krijgt een prijs uitgereikt van 8.000 EUR excl BTW. aan NIKON-materiaal, waarvan de aanbevolen verkoopprijs van de prijslijst op het ogenblik van de prijsuitreiking als waarde van de producten beschouwd zal worden.

5.2 Publieksprijs

De wedstrijd voor de publieksprijs zal in 2 fasen verlopen zoals beschreven in artikel 6.

De winnaar krijgt een prijs uitgereikt van 3.000 EUR excl. BTW aan NIKON-materiaal, waarvan de aanbevolen verkoopprijs van de geldende prijslijst op het ogenblik van de bestelling als waarde van de producten beschouwd zal worden.

5.3 Scholenprijs.

Studenten die deelnemen aan de wedstrijd kunnen op het ogenblik van de inschrijving op de site van deze wedstrijd hun school en/of professionele opleiding in fotografie en/of video laten deelnemen. De school of het opleidingscentrum dient vooraf zijn akkoord gegeven te hebben om opgenomen te worden in de lijst van instellingen welke kunnen deelnemen aan deze wedstrijd.

De jury zoals hierboven beschreven zal de filmpjes die deelnemen aan de scholenprijs beoordelen  volgens de criteria beschreven in art 5.1.

De deelnemers zijn ervan op de hoogte dat de jury niet verplicht is een laureaat aan te duiden indien de kwaliteit van de door de deelnemers ingezonden filmpjes als onvoldoende wordt beschouwd.

De winnaar van de scholenprijs krijgt een prijs uitgereikt van 1.500 EUR excl BTW en zijn instelling krijgt een prijs van 3.500 EUR excl BTW aan NIKON-materiaal. De aanbevolen verkoopprijs van de geldende prijslijst op het ogenblik van de prijsuitreiking als waarde van de producten beschouwd zal worden.

5.4 De winnaars zullen geen andere vergoeding krijgen voor hun deelname aan deze wedstrijd.

 

ARTIKEL 6: PUBLIEKSSTEMMING

6.1 VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME AAN DE STEMMING

De stemming zal enkel plaatsvinden via de specifieke website.

Elke natuurlijke persoon mag stemmen, met uitzondering van de natuurlijke personen die belast zijn met de organisatie van de prijsuitreiking.

Iedereen mag slechts een keer per kalenderdag stemmen. De organisator aanvaardt niet meer dan 2 stemmen per kalenderdag van eenzelfde IP-adres. De controle op het aantal stemmen zal gebeuren op basis van het IP-adres, maar eveneens op het voor het stemmen gebruikte e-mailadres. 

6.2 TELLING DER STEMMEN OP INTERNET

Om te kunnen stemmen moet elke surfer erkennen het reglement te hebben gelezen en aanvaard.

De organisator behoudt zich het recht voor de naleving van onderhavig artikel te controleren, met name om elke deelnemer uit te sluiten die zich schuldig maakt aan enige vorm van misbruik of fraude, zonder dat de organisator daarvoor systematisch alle ontvangen stemmen moet controleren.

Indien om eender welke reden de stemming niet plaatsvindt zoals gepland, bijvoorbeeld wegens een informaticavirus, een bug, een tussenkomst, een ongeoorloofde toegang van buitenaf tot het informaticasysteem, fraude, met inbegrip van het gebruik van een robot die het aantal stemmen vermenigvuldigt, of wegens een technische storing of eender welke andere reden waarop de organisator geen vat heeft en die het beheer, de veiligheid, de billijkheid en het goede verloop van de wedstrijd vervalst of in het gedrang brengt, behoudt de organisator zich het recht voor stemmen te vernietigen, de wedstrijd te annuleren, te wijzigen of op te schorten of nog, de wedstrijd onverwijld stop te zetten, zonder dat de deelnemers de organisator hiervoor aansprakelijk kunnen stellen.

6.3 DATA VAN DE STEMMING

Preselectie
Van 1 mei 2013 tot 29 september 2013, kan het publiek stemmen toekennen aan hun voorkeursfilm. Enkel de films met minimum 200 stemmen, kunnen deelnemen aan de finale ronde.

Finale ronde
De stemming zal plaatsvinden van 10 oktober tot 17 november 2013 ( volgens de lokale tijd, Brussel). Enkel de tijdens die periode geregistreerde stemmen zullen in aanmerking worden genomen bij het opstellen van de eindrangschikking.

De lijst van geregistreerde en in aanmerking genomen stemmen zal worden neergelegd bij het kantoor van de gerechtsdeurwaarder.

De publieksprijs zal toegekend worden aan de inzending met de meeste stemmen. In geval van een gelijk aantal stemmen tussen verschillende deelnemers, zal de jury de prijs toewijzen aan één van deze inzendingen.

6.4 TOMBOLA VOOR DEGENEN DIE HUN STEM UITBRACHTEN

Op de volgende 4 tijdstippen wordt een tombola georganiseerd onder degenen die hun stem uitbrachten:

 • 17/06/2013
 • 01/07/2013
 • 01/08/2013
 • 02/09/2013

De trekking zal uitgevoerd worden door Nikon onder alle geregistreerde n die hun stem uitbrachten op de site. De geselecteerde deelnemer ontvangt een Nikon COOLPIX S6500 of ingangtickets voor het BE film Festival en zal per mail gecontacteerd worden.

 

ARTIKEL 7: INBEZITTREDING VAN DE PRIJZEN

De laureaten worden ten laatste op 28 december 2013 aangekondigd op de website, en persoonlijk via e-mail gecontacteerd op basis van de informatie en gegevens die de deelnemers bij hun inschrijving op de website hebben doorgegeven.

De prijzen worden uitgereikt op de naam, voornaam en het adres die de deelnemer bij zijn inschrijving voor de wedstrijd heeft doorgegeven. De organisator zal de identiteit van de winnaar controleren vóór de overhandiging van de prijs.

Indien de door de deelnemer doorgegeven informatie of gegevens de organisator niet in staat stellen om de deelnemer in te lichten over de prijs, wordt de deelnemer niet meer beschouwd als laureaat. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Indien de laureaat niet in het bezit kan treden van de volledige of een deel van de prijs, ongeacht de reden hiervoor, verliest hij zijn prijs zonder dat een compensatie kan worden gevorderd. De jury zal dan een nieuwe selectie uitvoeren onder de andere deelnemers.

Door hun loutere deelname staan de laureaten uitdrukkelijk toe dat de organisator kosteloos de geselecteerde filmpjes gebruikt voor de promotie van de wedstrijd, via alle op heden gekende en ongekende kanalen, tijdens eender welke openbare bijeenkomst in België, voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van de afkondiging van de laureaten. De laureaat staat de organisator bij deze toe het filmpje te remasteren, zo de organisator dat nuttig acht voor de promotie van de wedstrijd.

Het geselecteerde filmpje zal met de goedkeuring van de laureaat vertoond worden op het BE Festival van BOZAR alsook tijdens de editie 2014 van het kortfilmfestival van Brussel.

De prijzen zijn op naam en kunnen niet worden overgedragen. De prijzen kunnen niet op verzoek van de winnaar worden ingewisseld tegen baar geld of enige andere compensatie van eender welke aard, noch worden vervangen door een prijs van dezelfde aard. De organisator kan in geval van overmacht elke prijs vervangen door een andere prijs van gelijke waarde en aard.

 

ARTIKEL 8: GESCHILLEN

De deelname aan deze wedstrijd en het aanvinken voor aanvaarding van onderhavig reglement tijdens de inschrijving houden de eenvoudige en loutere aanvaarding in van onderhavig reglement.

Elke interpretatie van onderhavig reglement die leidt tot een geschil, alsook alle onvoorziene gevallen, zullen worden beslecht door de juryleden van de wedstrijd. Elke vraag inzake de interpretatie van het reglement dient schriftelijk te worden gesteld. Er zal niet worden geantwoord op vragen inzake interpretatie van onderhavig reglement die de organisator meer dan twee weken na het einde van de wedstrijd ontvangt.

Geen enkele klacht, ongeacht de vorm, kan worden ingediend inzake het geheel of een deel van de wedstrijd na een termijn van twee maanden na het einde van de wedstrijd.

Onderhavig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke moeilijkheid inzake interpretatie van onderhavig reglement en elk geschil zal in laatste instantie beslecht worden door de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de organisator.

 

ARTIKEL 9: INFORMATICA EN VRIJHEDEN

Om te kunnen deelnemen aan deze wedstrijd moeten de deelnemers bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Deze gegevens zullen worden bewaard en elektronisch worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De deelnemers kunnen hun persoonsgegevens raadplegen, wijzigen, corrigeren en verwijderen. Daartoe dienen ze hun verzoek schriftelijk te richten tot: Nikon BeLux - Bourgetlaan 50 - 1130 Brussel.

De organisator kan deze gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden indien de deelnemers hier uitdrukkelijk mee akkoord gaan.

 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de organisator beperkt zich strikt tot het afleveren van de werkelijk en geldig gewonnen prijzen.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen van het internet zelf of voor een ongeoorloofde (poging tot) toegang of fraude die geleid heeft tot onregelmatigheden in de administratie, de veiligheid, de billijkheid, de integriteit of het beheer van de wedstrijd. De organisator kan met name niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, verlies van e-mails en in het algemeen, verlies van eender welke gegevens.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een overbelasting van het internet, voor de kwaliteit van de uitrusting van de surfers, noch voor de kwaliteit van hun verbindingswijze, die invloed zou kunnen hebben op de snelheid waarmee de antwoorden worden gegeven of de verbindingstijd die nodig is voor de deelname. Zo ook kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld indien de elektronische inschrijvingsformulieren niet bewaard zijn, onvolledig zijn of niet gecontroleerd kunnen worden.

 

ARTIKEL 11: NEERLEGGING EN KOPIE VAN ONDERHAVIG REGLEMENT

Het volledige wedstrijdreglement is neergelegd bij meester Jean-Marc Devosse, gerechtsdeurwaarder, Dries 7 te 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE.

Een schriftelijke kopie van het reglement zal gratis worden gestuurd naar elke persoon die vóór de afsluiting van de wedstrijd daarom verzoekt. Dat verzoek kan enkel per post worden gericht aan Nikon Belux - Bourgetlaan 50, 1130 Brussel.

 

Deel deze Nikon actie
In samenwerking met: BE Film Festival en BOZAR